2017 pavasaris

Sveikiname apsilankius Gedimino lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val. Mokyklos adresas: 126 N. Lake Street, Mundelein, IL 60060.

Gedimino lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklos rėmėjai:

 • JAV LB Švietimo taryba http://www.svietimotaryba.org/  
 • Lietuvių fondas,
 • Kazickų šeimos fondas,
 • Švietimo ir mokslo ministerija,
 • visi kiti dosnūs mūsų aukotojai.

Aukas ir paramą mokykla naudoja mokinių mokymo kokybei gerinti ir lietuviškumo skatinimui. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „Gediminas Cultural Lithuanian School” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu.

GLM įsikūrė 2002 m. spalio 5 d. Libertyville miestelyje, Ilinojaus šiaurėje. Mokyklą įsteigė JAV LB Illinois Waukegan – Lake County apylinkės lietuviai entuziastai, jaunųjų lietuviukų tėveliai, mokytojai. Atsidarydama 2002 metais, mokykla turėjo 11 mokinių ir 3 mokytojas. 2007 m. GLM persikėlė į netoliese esantį Mundelein miestelį, nuomojamas St. Andrew liuteronų bažnyčios patalpas. Šiuo metu mokykla veikia Santa Maria del Popolo bažnyčios patalpose 126 N. Lake Street, Mundelein, IL 60060.

GLM yra viena iš daugumos šiuo metu JAV veikiančių lietuviškų mokyklų dirbančių pagal  JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos nustatytą programą ir gaires. GLM finansiškai savarankiškai išsilaiko iš mokslapinigių bei knygų nuomos, kaupdama lėšas GLM vardu organizuojamų renginių metu, gaudama Lietuvių Fondo, Švietimo Tarybos, Waukegan-Lake County apylinkės lietuvių bendruomenės, pavienių aukotojų ir organizacijų paramą.

Šiuo metu mokyklą lanko 60 mokinių, kuriuos moko 14 mokytojų. Čia veikia darželio grupė, parengiamoji ir 1-7 mokyklos klasės. Mokykloje mokiniai mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos pagrindų, lietuviškų dainų, tautinių šokių, dramos, dailės, susipažįsta su savo tėvų ir protėvių tradicijomis bei papročiais. Jau keletą metų prie mokyklos veikia pasiruošimo krikštui ir pirmąjai komunijai įkrikščioninimo klasė.

Administracija

Direktorė
Jurita Gonta
847 630 0098
glm.ilinojus@gmail.com

Tėvų komiteto pirmininkė
Jolanta Stoskevičiutė
773 716 6006

Buhalterė
Inesa Bekeris-Bliumienė
847 668 0556

 

Registracija 2018-2019 m.m.

Šiame skyrelyje patalpintos visos registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir pristatyti su mokesčiu į mokyklą.

  1)Atsispausdinkite ir užpildykite visas 5 formas.
  2) Išrašykite čekį “Gediminas Cultural Lithuanian School”.
  3) Susipažinkite su kainoraščiu ir drausmės taisyklėmis:
  4) Atneškite užpildytas formas ir čekį į mokyklą šiuo adresu:

Gedimino Lituanistinė Mokykla,

126 N. Lake Street, Mundelein, IL 60060

Iki susimatymo!

 

GLM Administracija