Gedimino lituanistinė mokykla (GLM) įsteigta 2002 m. spalio 5 d. Libertyville miestelyje, Illinojaus valstijoje.

 

Mokyklą įsteigė JAV LB Illinois Waukegan – Lake County apylinkės lietuviai entuziastai, jaunųjų lietuviukų tėveliai, mokytojai. Pradėjusi veiklą 2002 metais, mokykla turėjo 11 mokinių ir 3 mokytojas. 2007 m. GLM persikėlė į netoliese esantį Mundelein miestelį, nuomojamas St. Andrew liuteronų bažnyčios patalpas. Šiuo metu mokykla veikia Santa Maria del Popolo bažnyčios patalpose 126 N. Lake Street, Mundelein, IL 60060.

GLM yra viena iš daugumos šiuo metu JAV veikiančių lietuviškų mokyklų dirbančių pagal  JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos nustatytą programą ir gaires. GLM finansiškai savarankiškai išsilaiko iš mokslapinigių bei knygų nuomos, kaupdama lėšas GLM vardu organizuojamų renginių metu, gaudama Lietuvių Fondo, Švietimo Tarybos, Waukegan-Lake County apylinkės lietuvių bendruomenės, pavienių aukotojų ir organizacijų paramą. Šiuo metu mokykloje mokosi 60 mokių ir dirba 9 mokytojai.